Tác gia:Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm
(1491–1585)
Nguyễn Bỉnh Khiêm (chữ Hán: 阮秉謙) được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng thời kỳ Lê-Mạc phân tranh cũng như tài tiên tri các tiến triển của lịch sử Việt Nam.
Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thơ Nôm Sửa đổi

Bạch Vân quốc ngữ thi Sửa đổi

Khác Sửa đổi

Thơ chữ Hán Sửa đổi

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.