Hạ cảnh (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Hạ cảnh.

Phiên âm Hán Việt

Nhật trường Tân quán tiểu song minh,
Phong nạp hà hương viễn ích thanh.
Vô hạn ngâm tình thùy hội đắc,
Tịch dương lâu thượng vãn thuyền thanh.