Ất Sửu tân xuân hí tác

Phiên âm Hán Việt

Thiều quang thục úc cáp giai thần,
Tối ái, kim xuân thắng tích xuân.
Hoa đán trùng lai tân tuế sóc,
Bạch đầu kỉ kiến cựu thời nhân.
Thư ngôn đồ ý nhàn trung lạc,
Tửu sử thi cuồng phận ngoại thân.
Hà nhật tái phùng Nghiêu Thuấn thế,
Thái bình thiên tử thái bình dân.