Giới bất vọng cầu địa

Phúc địa chi cho đứa cưỡng cầu
Được chăng dun dủi bởi cơ mầu
Ở lành, chẳng rắp, hay nên gặp
Nẻo dữ, tuy tìm lại phải âu.
"Quý nộ phân kim[1]" ai khéo bấy
Cao Biền[2] ưa thủy phép sai đâu
Ngẫm xem dám...[3]
Phúc địa chi cho kẻ cưỡng cầu.

   
Chú thích

  1. Phương pháp kĩ thuật tìm đất tốt của các thầy địa lí xưa
  2. Cao Biền: quan đô hộ đời Đường, kiêm phù thủy
  3. Tại bản chữ Nôm bị rách mất mấy chữ tại vị trí này.