Khuyến đãi tông tộc

Dòng dõi suy ra cũng một nhà,
Xem ai hơn nữa họ hàng ta ?
Đỡ đần đành cậy vây cánh,
Gửi thác càng tin ruột rà.
Chẳng bỏ được nào, sao chẳng biết ?
Nên gần cho lắm, há nên xa ?
Cùng nhau bầu bí yêu thương lấy[1]
Chớ nỡ xem bằng khách tới qua !

   
Chú thích

  1. Bầu ơi thương lấy bí cùng... (ca dao)