Phiên âm Hán Việt

Triều hải biên chu ngư giả thùy,
Sinh nhai nhất lạp nhất soa y.
Thủy thôn sa cận âu vi lữ,
Giang quốc thu cao lô chính phì.
Đoản địch thanh phong nhàn xứ lộng,
Cô phàm minh nguyệt túy trung qui.
Đào nguyên cố sự y nhiên tại,
Tần Tấn hưng vong thị khước phi.