Thủy hành phó doanh cảm tác

Phiên âm Hán Việt

Chi kì thệ phục cựu sơn hà,
Khảng khái đăng chu phát hạo ca.
Trạo bãi thủy văn đôi bạch tuyết,
Phàm di nguyệt ảnh lộng hàn ba.
Cô trung đối việt càn khôn lão,
Tử cố vi mang thảo thụ đa.
Kí thủ tặc nô bình định hậu,
Trùng tầm Tân quán lữ ngư hà.