Tức sự (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Tức sự.
Tức sự
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

I sửa

Phiên âm Hán Việt

Tá tiểu trì viên bạng Tuyết khê
Xuân thâm cổ mộc tự thành khê.
Giang thiêm tình thái thiên hoa túy.
Bích nhiễu hàn khê vạn trúc đê.
Nhật mỗi tiếu đàm vô tục khách,
Thời cung thung cấp hữu bần thê.
Lão cuồng huống hựu đam thi tích,
Phong nguyệt song giai nhập phẩm đề.

II sửa

Phiên âm Hán Việt
Ổn phiếm lâu thuyền quá Nhị hà,
Thừa nhàn bả tửu phát cao ca.
Thôn gia yểm ế nhân yên thiểu,
Dã ngạn thanh thông thụ ảnh đa.
Tùy xứ lưu dân hoài tỉnh ấp,
Hà thời chiến sĩ tức can qua.
Thùy tri túc sái thu đông, hậu,
Hựu thị dương xuân nhất thái hòa.