Xuân đán cảm tác

Phiên âm Hán Việt

Hành niên thất thập tứ niên dư,
Hỉ đắc đầu nhàn phỏng cựu cư.
Tuế thủy bàng quan tân vũ trụ,
Gia bần duy phú cựu thi thư.
Tú hoa dã trúc tam xuân bảo,
Tình nguyệt minh song nhất thất hư.
Thùy thị thùy phi hưu thuyết trước,
Lão cuồng tự tiếu thái dung sơ.