Khuyến phu đãi thê

Sau ngày đã kể vợ tao khang,
Xin xót cùng nhau, hỡi thế thường !
Lỗi nhỏ, thứ cho, đừng sá giận,
Tình thân, nghĩ đến cũng nên thương...
Chi tuồng bòn của : no, liền phụ,
Mảng nỗi chê già, ghét lại ruồng !
Kìa kẻ sốt giàu...[1]
Chẳng hay nghĩa cả để đầu giường[2].

   
Chú thích

  1. Câu thiếu mấy chữ
  2. Dẫn chuyện "Ngô Khởi giết vợ cầu làm tướng", chê trách Ngô Khởi quên đạo phu thê - đầu giường mối của tam cương