Giới đổ bác

Anh em cùng mặt, chẳng cùng lòng,
Cờ bạc ai là ở có sòng ?
Cười nói tuy là vui miệng vậy,
Lật lừa toan........[1]
Xoay vần, nhà chủ đều vơ cả,
Gian lận, con kim cũng sạch không !
Nghề ấy xưa nay........[1]
Có giàu sao được, hãy còn mong ?

   
Chú thích

  1. a ă Mất một số chữ, không tra cứu được