Phiên âm Hán Việt

Tổng tổng lâm lâm sinh chí phồn,
Sở cư xứ xứ hữu hương thôn.
Hào hoa hấp nhĩ tỉ lân hội,
Nhân hậu y nhiên mĩ tục tồn.
Tác tức tư đào Nghiêu nhật nguyệt
Âu ca cộng lạc Thuấn kiền khôn.
Thái bình tể tướng ư tư hiển.
Quan cái tinh xu diệu lí môn.