Ấu học khải mông  (1892) 
của Trương Minh Ký

Sách dạy chữ Hán vỡ lòng bao gồm 20 bài và phần ngữ liệu chữ Hán ở cuối sách.

幼 學 啟 蒙

ẤU HỌC KHẢI MÔNG


COURS GRADUÉ

DE

LANGUE CHINOISE ÉCRITE

PAR

THẾ-TẢI, TRƯƠNG-MINH-KÝ

Officier d’Académie.
Chevalier du Đại-nam et du Cao-mang.
Ancien professeur de chinois au collège Indigène.
INTERPRÈTE AU TITRE EUROPÉEN

Nhược thăng cao, tất tự hạ;
nhược trắc hà, tất tự nhỉ.
Y-doãn.


SAIGON

Imprimerie Commerciale REY, CURIOL & Cie


1892

幼 學 啟 蒙

ẤU HỌC KHẢI MÔNG


COURS GRADUÉ

DE

LANGUE CHINOISE ÉCRITE

PAR

THẾ-TẢI, TRƯƠNG-MINH-KÝ
Officier d’Académie.
Chevalier du Đại-nam et du Cao-mang.
Ancien professeur de chinois au collège Indigène.
INTERPRÈTE AU TITRE EUROPÉEN AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Nhược thăng cao, tất tự hạ;
nhược trắc hà, tất tự nhỉ.
Y-doãn.


SAIGON
Imprimerie Commerciale REY, CURIOL & Cie


1892

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.