Tác gia (mục lục) Tác gia (T)
Đây là mục lục các tác gia có tên (hoặc họ đối với người phương Tây) bắt đầu bằng chữ “T”. Xem thêm thể loại Tác gia-T, theo bản chất (thường) đầy đủ hơn nhưng sắp xếp kém hơn danh sách này.
Mục lục Tác gia: 

AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVWXYZ

Vua nhà HánSửa đổi

Vua nhà LýSửa đổi

Vua nhà TrầnSửa đổi

Vua nhà MinhSửa đổi

Vua nhà Hậu LêSửa đổi

Vua nhà MạcSửa đổi