Tác gia (mục lục) Tác gia (Ô)
Đây là mục lục các tác gia có tên (hoặc họ đối với người phương Tây) bắt đầu bằng chữ “Ô”. Xem thêm thể loại Tác gia-Ô, theo bản chất (thường) đầy đủ hơn nhưng sắp xếp kém hơn danh sách này.
Mục lục Tác gia: 

AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVWXYZ