Nguyễn Trãi
(1380–1442)
Nguyễn Trãi (chữ Hán: 阮廌), hiệu là Ức Trai (抑齋) là đại thần nhà Hậu Lê, một nhân vật vĩ đại về nhiều mặt, rất hiếm có trong lịch sử. Công lao sự nghiệp của ông rất lớn. Đạo đức phong cách của ông rất cao đẹp. Ông là một anh hùng dân tộc vĩ đại, là nhà chính trị lỗi lạc, nhà chiến lược thiên tài, nhà ngoại giao kiệt xuất, đồng thời là một nhà văn lớn, nhà thơ lớn, nhà sử học, nhà địa lý học, nhà làm luật pháp và âm nhạc xuất sắc.
Nguyễn Trãi

Tác phẩm chữ Hán Sửa đổi

Quân trung từ mệnh tập Sửa đổi

Ức Trai thi tập Sửa đổi

Thơ làm trong khi chưa thành danh Sửa đổi

Thơ làm sau khi thành danh và làm quan ở triều Sửa đổi

Thơ tỏ ý chán nản và muốn về nghỉ Sửa đổi

Thơ làm trong thời ở ẩn tại Côn Sơn Sửa đổi

Thơ làm trong thời đoán là sang Trung Quốc Sửa đổi

Tác phẩm chữ Nôm Sửa đổi

Quốc âm thi tập Sửa đổi

Phần vô đề Sửa đổi

Môn thì lệnh Sửa đổi

Môn hoa mộc Sửa đổi

Môn cầm thú Sửa đổi

Tồn nghi Sửa đổi

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.