Tác gia:Mạc Thiên Tứ

Mạc Thiên Tứ
(1718–1780)
Mạc Thiên Tứ (鄚天賜), tự là Sĩ Lân (士麟), còn gọi là Mạc Thiên Tích (鄚天錫), là danh thần, danh sĩ đời chúa Nguyễn. Ông sinh năm Mậu Tuất (1718) và mất năm Canh Tý (1780). Ông là con Tổng binh Mạc Cửu - người được chúa Nguyễn phong là Tông Đức Hầu.

Tác phẩmSửa đổi

Thơ chữ HánSửa đổi

Thơ NômSửa đổi

PhúSửa đổi


 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.