Nguyễn Huy Tự
(1743–1790)
Nguyễn Huy Tự là một chính khách, nhà quân sự và thi sĩ nổi tiếng cuối thời Lê mạt (Trịnh-Nguyễn phân tranh) và đầu Tây Sơn. Ông có tên tự là Hữu Chi, hiệu Ẩn Trai, quê ở làng Trường Lưu, huyện La Sơn (nay là Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Tác phẩm

sửa
 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.