Từ điển Việt–Bồ–La

Dictionarivm

annnamiticvm

lvsitanvm, et latinvm ope

sacræ

congregationis

de

Propaganda Fide

in lvcem editvm ab

Alexandro de Rhodes

È Societati Iesv, eiuſdemque Sacræ Congre­gationis Miſſionario Apoſtolico .


✠ EVNTES·IN·VNIVERSUM·MVNDVM·PRÆDICATE·EVANG·OMNI·CREAT


Romæ, Typis, & ſumptibus eiuſdem Sacr. Congreg. 1651.


Svperiorvm permissv.

Mục lụcSửa đổi

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.