Hưng Đạo vương  (1914) 
của Lê Văn PhúcPhan Kế Bính
陳朝太師尚 
父上國公平 
北大元帥隆 
功盛德偉烈 
鴻勲仁武興 
道大王聖像 

LÊ-VĂN-PHÚC
Hàn-lâm viên tu-soạn

PHAN-KẾ-BÍNH
Cử-nhân

kính soạn

Thái-Bình Tuần-phủ

PHẠM-VĂN-THỤ

đại nhân

duyệt chính kính tự

HƯNG
-ĐẠO
VƯƠNG


Có vẽ thánh tượng, và có
tiếp thêm các bài
văn tán

Sách này có trình quan Thống-sứ và
ngài đã cho phép in


IN LẦN THỨ NHẤT

IN VÀ BÁN

Ở HIỆU

ĐÔNG-KINH ẤN-QUÁN

Phố hàng Bông-nêm, đầu
Hàng-mành số 16

HANOI


1914

TOUS DROITS RÉSERVES


傳 王 道 興 陳
HƯNG-ĐẠO VƯƠNG

Có vẽ thánh tượng và có tiếp thêm các bài văn tán

LÊ-VĂN-PHÚC
Hàn-lâm viên tu-soạn

PHAN-KẾ-BÍNH
Cử-nhân


kính soạn


Thái-Bình tuần phủ PHẠM-VĂN-THỤ đại-nhân
duyệt chính, kính tự

Sách này có trình quan Thống-sứ và ngài đã cho phép in
(Thơ số 4891 ngày 1
er Août 1914)

IN LẦN THỨ NHẤT

IN VÀ BÁN
ở hiệu ĐÔNG-KINH ẤN-QUÁN
Phố hàng Bông-nệm, đầu Hàng-mành số 16
HANOI

1914

MỤC LỤC


Trang
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3
HỒI THỨ NHẤT
Nhân dịp biến, anh-hùng xuất hiện,
Ỷ thế to, tặc-khấu tung hoành
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
7
HỒI THỨ HAI
Khéo dùng mưu, thế bại thành thế thắng,
Chịu thông hiếu, cuộc chiến đổi cuộc hòa
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
13
HỒI THỨ BA
Trá hòa-thượng, xem mặt kiêu kỳ,
Phong sứ-giả, gợi đường sinh sự
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
21
HỒI THỨ TƯ
Bến Bình-than, hội đồng đại nghị,
Bãi Đông-bộ, điểm tướng duyệt binh
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
28
HỒI THỨ NĂM
Phạm-ngũ-Lão gặp dịp tiến thân,
Hoài-văn hầu cả gan nổi tiếng
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
35
HỒI THỨ SÁU
Quân Mông-cổ vào cửa Khả-ly,
Cờ Nguyên-súy đóng sông Vạn-kiếp
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
43
HỒI THỨ BẢY
Tặc-khấu phạm tới Thăng-long,
Xa-giá ngự vào Thanh-hóa
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
51
HỒI THỨ TÁM
Cửa Hàm-tử, Chiêu-văn phá giặc,
Bến Chương-dương, Thượng-tướng lập công
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
57
HỒI THỨ CHÍN
Trận Tây-kết, Toa-Đô bỏ đời.
Sông Vạn-kiếp, Thoát-Hoan trốn nạn
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
64
HỒI THỨ MƯỜI
Thái-thượng-hoàng xa-giá hoàn cung,
Phạm-ngũ-Lão sắt-cầm phỉ nguyện
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
70
HỒI THỨ MƯỜI MỘT
Mông-cổ hết sức cất quân báo thù,
Hưng-đạo ba phen phụng chiếu đánh giặc
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
79
HỒI THỨ MƯỜI HAI
Phá quan quân, giặc dùng yêu-thuật,
Nổi phong võ, giời tựa hoàng-gia
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
86
HỒI THỨ MƯỜI BA
Trần đại-vương, dùng phép trừ tà,
Yết tướng-quân đục thuyền mắc lưới
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
91
HỒI THỨ MƯỜI BỐN
Gươm thần-kiếm chém giặc Phạm-Nhan,
Quân mai-phục chặn đường Văn-Hổ
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
96
HỒI THỨ MƯỜI LĂM
Sông Bạch-đằng kình nghê tiệt giống,
Cõi Hồng-lạc non nước thanh bình
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
102
HỒI THỨ MƯỜI SÁU
Nghiêm thưởng phạt, phép nước công minh,
Vui sơn thủy, đại-vương cáo lão
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
109
HỒI THỨ MƯỜI BẢY
Thái-sư thượng-phụ một sớm lên tiên,
Trần-triều đại-vương nghìn thu hiển thánh
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
114
HỒI THỨ MƯỜI TÁM
Phụ lục các bài văn tán
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
119Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.