Lê Văn Phúc
(sống thập niên 1910)
Không có thông tin chính thức về Lê Văn Phúc. Dựa vào tác phẩm Hưng Đạo vương thì vào năm 1914, ông giữ chức quan Hàn Lâm Viện tu soạn. Ông là chủ của nhà in Đông Kinh ấn quán tại Hà Nội và từng nằm trong ban biên tập của Nam Phong tạp chí.

Tác phẩm Sửa đổi

Hiệu đính Sửa đổi

 

Một số hoặc tất cả các tác phẩm của tác gia này thuộc về phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì chúng được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928. Chúng có thể có bản quyền ở bên ngoài Hoa Kỳ (xem Trợ giúp:Phạm vi công cộng). Tuy nhiên, các tác phẩm xuất bản trước năm 1928 có thể thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia gốc nơi chúng vẫn còn hạn bản quyền (do thời hạn bảo hộ 70 năm [hoặc ít hơn] sau khi tác giả mất vẫn chưa mãn hạn) nhưng quy định đó bị bỏ qua với việc chấp nhận quy định cái nào ngắn hơn.