Đông Dương ngày xưa và ngày nay

Đông Dương ngày xưa và ngày nay  (1926) 
của Henri Cucherousset, do Vũ Công Nghi dịchĐÔNG-DƯƠNG
ngày xưa và ngày nay


Henri CUCHEROUSSET


Luật-khoa cử-nhân,
Chủ-nhiệm Đông-Dương kinh-tế báo.


SOẠNVŨ-CÔNG-NGHI
DỊCH
TẬP SÁCH IN CỦA
ĐÔNG-DƯƠNG KINH-TẾ BÁO–HÀ NỘI–MCMXXVI


ACHEVÉ D’IMPRIMER EN DÉCEMBRE MCMXXVI POUR
LES ÉDITIONS DE « L’ÉVEIL ÉCONOMIQUE » SUR
LES PRESSES DE L’IMPRIMERIE D’EXTRÊME-ORIENT
A HANOI (Tonkin)


CETTE BROCHURE A ÉTÉ TIRÉE A CENT MILLE
EXEMPLAIRES SUR PAPIER EN PÂTE DE BAMBOU
DES PAPETERIES DE L’INDOCHINE (DAPCAU-VIÉTRI)
(Tonkin)
LES BANDEAUX, CULS-DE-LAMPE ET
ORNEMENTS DIVERS ILLUSTRANT CETTE
BROCHURE SONT EXTRAITS DE LA
COLLECTION DU “BULLETIN DES AMIS
DU VIEUX HUÉ” ET PARTICULIÈREMENT
DE L’OUVRAGE “L’ART A HUÉ”.
SÁCH CỦA NHÀ BÁO « KINH-TẾ » IN TẠI VIỄN-ĐÔNG
ẤN QUÁN Ở HÀ-NỘI (Bắc-kỳ) THÁNG CHẠP NĂM
MỘT NGHÌN CHÍN TRĂM HAI MƯƠI SÁU.


SÁCH NÀY IN MƯỜI VẠN QUYỂN BẰNG GIẤY TRE
CỦA SỞ LÀM GIẤY ĐÔNG-PHÁP Ở ĐÁP-CẦU VÀ
VIỆT-TRÌ (Bắc-kỳ).
NHỮNG BẢN VẼ Ở ĐẦU VÀ CUỐI TỪNG
CHƯƠNG VÀ TRANH ẢNH IN TRONG SÁCH
ĐỀU LẤY Ở TẬP “SÁCH BIÊN-TẬP CỦA
HỘI KINH-THÀNH HIẾU-CỔ” VÀ NHẤT LÀ
Ở SÁCH “L’ART A HUẾ”.
IMP. D’EXTRÊME-ORIENT
HANOI — (INDOCHINE)

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành lần đầu tiên ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ (và không được phát hành ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày) nó được phát hành lần đầu tiên trước 1989 mà không tuân thủ các thủ tục bản quyền của Hoa Kỳ (gia hạn và/hoặc thông báo bản quyền) nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày URAA (1 tháng 1 năm 1996 đối với đa số quốc gia, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998).