Trang:Dong Duong xua va nay.pdf/16

Trang này đã được phê chuẩn.

CHƯƠNG THỨ NHỨT

Ta tự biết lấy ta.

Cõi Đông-Dương xét toàn thể thì là một xứ rộng mông-mênh, có nhiều nòi-giống khác nhau ở giải rác chỗ nhiều chỗ ít. Những nòi-giống này ngày nay cùng nhau sinh-nhai một cách rất hòa-bình ở dưới quyền bảo-hộ nước Pháp và nước Anh.

Hiện nay những nòi-giống đông hơn cả là: An-nam, Thái, Diến-Điện “Birman”, Cao-MiênMã-Lai. Những nòi-giống này không phải là thổ-dân ở xứ này trong vài nghìn năm về trước.

Những dân-sự ở trước nhất trong xứ là những Mọi, hình thù bé nhỏ, con cháu giống này hãi còn lại ít nhiều ở các đảo An-Đa-Man “Iles Andamans” (vịnh Bang-Gan) “golfe Bengale”.

Người ta cũng tìm thấy một vài bọn trong nước Mã-lai-Siêm (Malaisie-Siamoise). Những nhà bác-sĩ[1] đã tìm thấy những hài-cốt giống ấy trong nhiều hang ở Bắc-kỳ.

Dân Mọi này bị một giống khác màu da nâu nâu tàn-hại và khu-trục đi. Giống này có đã lâu đời lắm, ngày nay cũng không biết đích căn-nguyên, và hiện nay ở Đông-Pháp con cháu giống này cũng còn đến một triệu người. Người An-nam, người Ca-me (Khmer), người Lào gọi giống này là rợ-mọi (Mọi, Kha, vân vân). Người Pháp định đem hạng người này ra khỏi chốn rã-man nên gọi là Anh-đô-nê-diên (Indonésiens), nghĩa là người « Ấn-độ ở đảo ».

Những dân-sự ngày nay trong các đảo lớn ở các bể phía Nam và ở Úc-châu (Océanie) thật là anh em đồng-chủng[2] với người Ấn-độ ở đảo vậy. Người Chàm và người Mường là giống An-nam cũng thuộc về nòi-giống ấy.

Ngày xưa người ta tưởng rằng người « Ấn-độ ở đảo » ở các đảo di-cư[3] đến Đông-Dương; ngày nay người ta lại tưởng trái hẳn, mà cho rằng những di-dân ở Đông-Dương đã đến sinh-nhai ở các đảo trong những bể phía Nam.

Ước chừng 2400 năm nay, những dân-tộc ở về phía Tây-Bắc tràn xuống rất nhiều. Trước nhất là những người Mông-Ca-Me (Mon-

  1. Bác-sĩ = người học rộng tài cao.
  2. Đồng-chủng = người cùng một giống.
  3. Di-cư = ở xứ này đến xứ khác ở.