Thể loại này gồm các tác phẩm thuộc phạm vi công cộng tại những nước có bản quyền kết thúc sau 80 năm kể từ khi tác giả chết. Tác phẩm được thêm vào thể loại này qua tiêu bản {{PVCC-cũ-80}}.