Sắc phong đền Tiên Đô của Khải Định

Sắc phong đền Tiên Đô  (1924) 
của Khải Định
Chữ Hán Phiên âm Việt dịch
敕乂安省英山府鄧山社鄧林村從前奉事原贈卓偉翊保中興本境名將

黃郡公浮格洪献英勇城隍上等神護國庇民稔著灵應節

蒙颁給敕封準許奉事肆今正值朕四旬大慶節經頒寶詔

覃恩禮隆登秩特準依舊奉事用誌國慶而申祀典欽哉

啟定玖年柒月貳拾五日

Sắc Nghệ An tỉnh Anh Sơn phủ Đặng Sơn xã Đặng Lâm thôn tòng tiền phụng sự nguyên tặng Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Bản cảnh danh tướng Hoàng Quận công phù cách Hồng hiến Anh dũng Thành hoàng Thượng đẳng thần.

Hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng, tiết mông ban cấp sắc phong chuẩn hứa phụng sự.

Tứ kim chính trị Trẫm tứ tuần đại khánh tiết, kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật.

Đặc chuẩn y cựu phụng sự, dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển.

Khâm tai!

Khải Định cửu niên thất nguyệt nhị thập ngũ nhật.

Sắc ban cho dân làng thôn Đặng Lâm xã Đặng Sơn phủ Anh Sơn tỉnh Nghệ An từ trước đến nay vẫn thờ phụng thần nguyên được tặng là Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Bản cảnh danh tướng Hoàng Quận công phu cách Hồng hiến Anh dũng Thành hoàng Thượng đẳng thần.

Cứu nước giúp dân, rất là linh ứng, được các triều đều ban cấp sắc phong cho phép được thờ phụng.

Nay đúng dịp lễ mừng Trẫm hưởng thọ 40 tuổi, ban chiếu báu, tỏ rõ ân sâu, lễ nghi long trọng.

Đặc chuẩn cho dân làng được thờ phụng để ghi nhớ ngày đại lễ mà mở rộng việc thờ cúng.

Kính cẩn thay!

Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924).

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Tác phẩm không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1928 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.
 
Bản dịch:

Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ nay phát hành tác phẩm ra phạm vi công cộng. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.
Trong trường hợp pháp luật không cho phép:
Tôi trao cho mọi người quyền sử dụng tác phẩm này với bất kỳ mục đích nào, vô điều kiện, trừ các điều kiện do pháp luật quy định.