Thể loại:Có vấn đề

Thể loại này dùng để báo cáo các trang mà những người hiệu đính gặp vấn đề. Vấn đề này nên mô tả tại trang thảo luận tương ứng.

Xem Help:Tình trạng trang