Có vấn đề khi hiệu đính trang này.
— 73 —

kiện cáo, lập bè đảng đánh giết nhau; lại có người hào cường ỷ thế ăn uống xui giục làm cho lính trốn, hoặc cầm cán không cho đóng thuế, khó việc đòi thâu.

Như địa phận nào có cả bốn khoản ấy, thì kêu là tối yếu khuyết; có ba mà thôi, thì kêu là yếu khuyết; có hai thì kêu là trung khuyết; có một hay là không có, kêu là giản khuyết.

Huyện có tri huyện, có huyện thằng, huyện húy, hay việc thôi khoa trưng lương, từ tụng, trị lý cả thảy. Về các việc hộ hôn điền thổ cùng là án mạng trộm cướp, tại huyện phải tra vấn kiết án đưa lên cho phủ, phủ đưa lên cho tỉnh đoán định.PHỦ, HUYỆN THUỘC LẠI, 府縣属吏

subalternes de phủ, huyện.

Trong các nha môn phủ, huyện, đều đặt lại mục hay là đề lại một người. Phủ nha, chỗ tối yếu khuyết, thông lại 8 người; yếu khuyết thông lại 7 người; trung khuyết thông lại 6 người; giản khuyết thông lại 5 người.

Huyện nha thông lại, chỗ tối yếu khuyết 7 người; yếu khuyết 6 người; trung khuyết 5 người; giản khuyết 4 người.

Lệ đặt trong các phủ huyện nha môn, lệ mục hay là câu quản đều 1 người. Tại phủ tạo lệ 50; tại huyện tạo lệ 30, đều về phần làng gần cấp.

Thổ tri huyện, thổ tri châu, trật chánh thất, bát phẩm; có đặt tá bang, hoặc cai huyện, ký huyện phụ sự.

Hiệu Minh-mạng năm thứ mười một, nghị chuẩn thổ châu huyện nào, đinh số từ 500 người, điền số từ 500 mẩu sấp lên,