Lý Bạch
(701–762)
Lý Bạch (李白) là nhà thơ danh tiếng nhất thời thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung, tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, quê ở Cam Túc, được hậu bối tôn làm Thi Tiên.
Lý Bạch

Tác phẩm Sửa đổi

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.