Sơn trung vấn đáp (Trần Trọng Kim dịch)

Sơn trung vấn đáp - 山中問答
của Lý Bạch, do Trần Trọng Kim dịch

Xem các bản dịch khác tại:

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Bản dịch của Trần Trọng Kim

山中問答
問余何意棲碧山
笑而不答心自閑
桃花流水杳然去
別有天地在人間

Sơn trung vấn đáp
Vấn dư hà sự thê bích san
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn
Đào hoa lưu thuỷ diểu nhiên khứ
Biệt hữu thiên địa phi nhân gian


Hỏi ta sao ở non xanh
Cười mà không đáp bụng mình dửng dưng
Hoa đào nước chảy băng băng
Càn khôn riêng đó phải chăng cõi trần