Sơn trung vấn đáp - 山中問答
của Lý Bạch

Sơn trung vấn đáp (Hỏi đáp trong núi) của Lý Bạch viết theo thể tuyệt cú lối cổ, vượt ra khỏi niêm luật, mang khẩu khí của một trích tiên đạt đạo. Bài thơ này của Thi Tiên thường được so sánh, liên tưởng với Tống biệt của Thi Ma Cật Vương Duy. Bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Lý Bạch của các dịch giả sau:

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

山中問答
問余何意棲碧山
笑而不答心自閑
桃花流水杳然去
別有天地在人間

Sơn trung vấn đáp
Vấn dư hà sự thê bích san
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn
Đào hoa lưu thuỷ diểu nhiên khứ
Biệt hữu thiên địa phi nhân gian

Hỏi đáp trong núi
Hỏi ta vì sao lại vào ở nơi núi biếc,
Cười mà không đáp, trong lòng tự thấy an nhàn.
Hoa đào theo dòng nước chảy trôi đi xa.
Có một cõi trời đất khác không phải chốn nhân gian.