Ngô Đức Kế
(1878–1929)
Ngô Đức Kế (chữ Hán: 吳德繼) (1878-1929), hiệu là Tập Xuyên, là một nhà báo, thành viên của phong trào Duy Tân, chống lại chế độ thuộc địa của Pháp tại Việt Nam đầu thế kỷ 20.
Ngô Đức Kế

Tác phẩm Sửa đổi

Tác phẩm dịch Sửa đổi

Phan Tây Hồ di thảo (1926) Sửa đổi

Tác phẩm viết về ông Sửa đổi

 

Các tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


 
Chúng không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1928 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.