Kinh thành nguyên đán
của Phan Châu Trinh, do Ngô Đức Kế dịch

Theo Phan Tây Hồ di thảo - Nhà in Chân Phương xuất bản - Hà-nội, 1927.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Ngô Đức Kế dịch

京城元旦

香水屏山勝景私
春城萬户迓春禧
藍袍隨俗行三叩
白酒逢人博一卮
故國惟餘元日好
此身偏被數金欺
歸來酩酊渾無謂
説與旁人盡解頤

附註: 京城俗元旦著藍袍造門拜年一飲而去

Kinh thành nguyên đán

Hương thủy Bình sơn thắng cảnh ty !
Xuân thành vạn hộ nhạ xuân hy.
Lam bào tùy tục hành tam khấu,
Bạch tửu phùng nhân bác nhất chi.
Cố quốc duy dư nguyên nhật hảo,
Thử thân thiên bị sổ kim khi.
Quy lai mính đính hồn vô vị,
Thuyết dữ bàng nhân tận giải di.

Phụ chú: Kinh thành tục, nguyên đán trước lam bào tạo môn bái niên, nhất ẩm nhi khứ.

Tết Nguyên Đán ở kinh thành

Sông Hương, núi Ngự riêng là nơi thắng cảnh.
Trong thành Xuân, muôn nhà vui đón năm mới.
Theo tục lệ, mặc áo lam vào lễ ba lạy
Gặp người quen cùng nhau uống chén rượu trắng.
Nước cũ chỉ còn vui ba ngày tết.
Thân này phải quỵ lụy bởi mấy đồng lương.
Ra về chuếnh choáng, chả nghĩa lý gì nữa.
Thuật chuyện cho người chung quanh nghe thì ai cũng cười.

Chú thêm: Theo lệ Tết ở kinh thành, sáng mồng một Tết, các quan mặc áo thụng xanh đến trước cửa khuyết lạy mừng tuổi, uống một chén rượu rồi về.

Tết nguyên đán ở kinh thành

Sông Hương núi Ngự cảnh riêng vui,
Nhà cửa thành Xuân vẻ tốt tươi.
Xúng xính áo xanh theo thói lạy,
Kề cà rượu trắng gặp nhau mời.
Còn ba ngày tết là vui nước,
Vì mấy đồng lương há lụy người.
Say trở ra về vô tích sự,
Gặp nhau nói chuyện khéo mua cười.