Giáp Thìn kinh thành cụ phong

Giáp Thìn kinh thành cụ phong
của Phan Châu Trinh, do Ngô Đức Kế dịch

Trong Phan Tây Hồ di thảo, 1927. Chưa có chữ Hán.

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Ngô Đức Kế

Cẩm tú giang san vọng nhãn hồ,
Hồi thiên vô nại thử thân cô.
Hốt thành ỷ cái đương phong tọa,
Tiếu tỉ Viên An ngọa tuyết đồ.

Giang sơn gấm vóc, trông ra chỉ thấy mịt mờ,
Muốn xoay trời mà không nổi vì thế thân cô.
Bỗng thành ra người dựa dù mà ngồi trước gió,
Nghĩ đến tức cười vì khác nào cảnh Viên An[1] nằm lì trong mưa tuyết.

Mập mờ trông thấy bức giang san,
Sức nhỏ, trời to chửa dễ toan.
Nhà cuốn, người trơ trong gió thốc,
Khác nào nằm tuyết vẻ Viên An.

   
Chú thích

  1. Viên An người huyện Nhữ-dương ở Đông Hán Trung-quốc, người làng ra đường ăn xin, riêng An cứ nằm ở trong nhà. Huyện lệnh đi qua nhà thấy thế cho là người kiên nhẫn, bèn cất nhắc ra làm quan.