Thể loại:Tác gia thiếu năm sinh

Đây là thể loại để bảo trì, do một bản mẫu thêm vào để nhóm các trang có cùng trạng thái (không đổi hướng). Nó được tự động ẩn trong các trang phân loại.

Những tác gia này bị thiếu năm sinh. Nếu chúng được tìm thấy, hãy thêm vào bản mẫu tác gia. Nếu không, nếu bạn tin rằng tác gia này hoàn toàn không biết năm sinh, đổi "năm sinh" thành "?" để ghi điều này, và tác gia sẽ được đưa vào thể loại khác.