Tác gia:Hoàng Quang

Hoàng Quang
Hoàng Quang (黄光), người xã Thái Dương, huyện Hương Trà (Thừa Thiên Huế), có tài văn chương. Vua Quang Trung có mời ra làm quan nhưng ông không ra. Sau khi Nguyễn Ánh chiếm được Phú Xuân (1802), Nguyễn Ánh có mời ông ra làm quan nhưng ông đã mất, con ông là Hoàng Hoán được Nguyễn Ánh gọi ra làm đến chức Lại Bộ Hữu tham tri.

Tác phẩmSửa đổi

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.