Thôi Hi Phạm
Thôi Hi Phạm (崔希范), hiệu Chí Nhất Chân Nhân (至一眞人), là một đạo sĩ sống cuối đời nhà Đường, người đã biên soạn sách Nhập Dược Kính (入藥鏡), một cuốn sách dạy luyện nội đan. Vào đời nhà Nguyên (1279-1368), Vương Đạo Uyên (王道淵) chú giải sách này, với nhan đề Thôi Công Nhập Dược Kính Chú Giải 崔公入藥鏡注解 (1 quyển).

Tác phẩm Sửa đổi

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.