Khuyết danh
Trang tác gia này tổng hợp các tác phẩm không rõ danh tính, thường được ghi là Khuyết danh, Vô danh-thị, v.v.

Tác phẩm thơSửa đổi