Biên dịch:Tuyên cáo 7161

Tuyên cáo 7161  (1998)  của Bill Clinton, do Wikisource dịch từ tiếng Anh
Kéo dài bảo vệ tác quyền Hoa Kỳ đối với các tác phẩm của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Tuyên cáo

Mục 104(b)(5) Cuốn 17 Bộ luật Hoa Kỳ ghi rằng khi Tổng thống nhận thấy một quốc gia nước ngoài kéo dài sự bảo vệ tác quyền đối với các tác phẩm của tác giả là người có quốc tịch hoặc có liên quan tới Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hoặc đối với các tác phẩm xuất bản lần đầu tại Hoa Kỳ, gần như ngang bằng với sự kéo dài bảo vệ tác quyền của nước đó đối với các tác phẩm của tác giả là người có quốc tịch hoặc có liên quan và tác phẩm xuất bản lần đầu tiên tại chính nước đó, thì Tổng thống có thể ra tuyên cáo kéo dài sự bảo vệ tác quyền đối với các tác phẩm mà một hoặc nhiều tác giả, vào ngày xuất bản lần đầu, là người có quốc tịch, có liên hệ, hoặc có quyền chủ quyền của quốc gia đó, hoặc xuất bản lần đầu tại quốc gia đó. Mục 104A(g) Cuốn 17 Bộ luật Hoa Kỳ ghi rằng khi Tổng thống nhận thấy một quốc gia nước ngoài kéo dài sự bảo vệ tác quyền được phục hồi đối với các tác phẩm của tác giả là người có quốc tịch hoặc có liên quan đến Hoa Kỳ, gần như ngang bằng với quy định tại điều mục đó, thì Tổng thống có thể ra tuyên cáo kéo dài sự bảo vệ phục hồi theo điều mục quy định đối với tất cả tác phẩm mà một hoặc nhiều tác giả, vào ngày xuất bản lần đầu, là người có quốc tịch, có liên hệ, hoặc có quyền chủ quyền của quốc gia đó, hoặc xuất bản lần đầu tại quốc gia đó.

Sau khi đã có được sự đảm bảo rằng vào ngày có hiệu lực, 23 tháng 12 năm 1998, Thỏa thuận giữa Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Hình thành mối Quan hệ Bản quyền (gọi tắt là "Thỏa thuận Bản quyền"), Việt Nam sẽ kéo dài sự bảo vệ bản quyền tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với các tác phẩm của người có quốc tịch hoặc có liên quan tới Hoa Kỳ và tác phẩm xuất bản lần đầu tại Hoa Kỳ, gần như ngang bằng với các tác phẩm của người có quốc tịch và có liên quan tới Việt Nam và tác phẩm xuất bản lần đầu tại Việt Nam, và rằng Việt Nam sẽ kéo dài sự bảo vệ tác quyền được phục hồi đối với các tác phẩm của tác giả là người có quốc tịch hoặc có liên quan đến Hoa Kỳ gần như ngang bằng với quy định tại mục 104A Cuốn 17 Bộ luật Hoa Kỳ.

Do đó, vào lúc này, tôi, William J. Clinton, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, với quyền hạn được trao theo mục 104(b)(5) và mục 104A(g) Cuốn 17 Bộ luật Hoa Kỳ, tuyên bố và tuyên cáo rằng, vào ngày Thỏa thuận Bản quyền có hiệu lực, các điều kiện được ghi trong mục 104(b)(5) và mục 104A(g) cuốn 17 Bộ luật Hoa Kỳ đã được thỏa mãn tại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với các tác phẩm mà một hoặc nhiều tác giả, vào ngày xuất bản lần đầu, là người có quốc tịch hoặc có liên hệ với Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, hoặc tác phẩm xuất bản lần đầu tại Hoa Kỳ, và rằng vào ngày Thỏa thuận Bản quyền có hiệu lực, tác phẩm mà một hoặc nhiều tác giả, vào ngày ngày xuất bản lần đầu, là người có quốc tịch, có liên hệ, hoặc có quyền chủ quyền của Việt Nam, hoặc tác phẩm xuất bản lần đầu ở Việt Nam, sẽ được bảo vệ bản quyền và bảo vệ bảo quyền phục hồi theo quy định của cuốn 17 Bộ luật Hoa Kỳ.

Tôi từ lúc này yêu cầu Bộ trưởng Bộ ngoại giao thông báo cho Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về ngày mà các tác phẩm có một hoặc nhiều tác giả, vào ngày xuất bản lần đầu, là người có quốc tịch, có liên hệ, hoặc có quyền chủ quyền của Việt Nam, hoặc tác phẩm xuất bản lần đầu ở Việt Nam, sẽ được bảo vệ bản quyền và bảo vệ bản quyền phục hồi theo quy định của cuốn 17 Bộ luật Hoa Kỳ là ngày 23 tháng 12 năm 1998, ngày mà Thỏa thuận Bản quyền bắt đầu có hiệu lực.

Với sự chứng kiến, tôi ký tên dưới đây vào ngày hai mươi ba tháng Mười hai, năm Chúa trời thứ một nghìn chín trăm chín mươi tám, năm Độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ thứ hai trăm hai mươi ba.


William J. Clinton

[FR Doc. 98-34491 Nộp 12-28-98; 8:45 sáng]
 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
Bản dịch:

Các giấy phép chuẩn của Wikisource đối với tác phẩm do chính các biên tập viên tự viết.

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.