Thể loại:PVCC-phát hành

Thể loại này bao gồm các tác phẩm thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì đã được người giữ bản quyền phát hành vào phạm vi công cộng. Các tác phẩm được thêm vào thể loại này bằng bản mẫu {{PVCC-phát hành}}.