Sắc phong đền Tiên Đô của Thành Thái năm 1904

Sắc phong đền Tiên Đô  (1904) 
của Thành Thái
Chữ Hán Phiên âm Việt dịch
敕黃公果毅將軍平戎大將尊神

護國庇民稔著灵應經該省神彙上

肆今丕承耿命缅念神休著封為卓偉翊保中興上等神

準乂安省梁山縣鄧山社鄧林村依舊奉事神其相佑保我黎民

欽哉 .

成泰拾 陸年拾壹月貳拾五日

Sắc Hoàng công Quả Nghị tướng quân Bình nhung Đại tướng tôn thần.

Hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng, kinh cai tỉnh thần hối thượng.

Tứ kim phi thừa, cảnh mệnh miến niệm, thần hưu trứ phong vi Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Thượng đẳng thần.

Chuẩn Nghệ An tỉnh Lương Sơn huyện Đặng Sơn xã Đặng Lâm thôn chuẩn cựu phụng sự, thần kì tương hựu, bảo ngã lê dân.

Khâm tai

Thành thái thập lục niên thập nhất nguyệt nhị thập ngũ nhật

Sắc ban cho thần Hoàng công Quả Nghị tướng quân Bình nhung Đại tướng tôn thần.

Cứu nước giúp dân, rất là linh ứng, từng được ban thần cấp tỉnh.

Nay nhờ ơn mệnh lớn, nhớ đến công lao của thần, được phong thêm mĩ tự là Trác Vĩ Dực bảo Trung hưng Thượng đẳng thần.

Ban cho dân làng Đặng Lâm xã Đặng Sơn huyện Lương Sơn tỉnh Nghệ An được phụng thờ thần như cũ.

Ơn thần phù giúp che chở dân làng.

Ngày 25 tháng 11 năm Thành Thái thứ 16 (1904)

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)

Bản dịch:

Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ nay phát hành tác phẩm ra phạm vi công cộng. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.
Trong trường hợp pháp luật không cho phép:
Tôi trao cho mọi người quyền sử dụng tác phẩm này với bất kỳ mục đích nào, vô điều kiện, trừ các điều kiện do pháp luật quy định.