Der Bücherwurm (Mọt sách) được vẽ bởi Carl Spitzweg vào năm 1850.

Tóm tắt quy định bản quyền của Wikisource Sửa đổi

Một tác phẩm sẽ thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ (nơi đặt máy chủ của Wikisource) trong các trường hợp sau:

  • Biết tác giả:
    • Biết năm chết của tác giả: Tác phẩm được tạo ra từ cách đây hơn 95 năm tác giả đã chết hơn 75 năm. Ví dụ: tác phẩm thuộc phạm vi công cộng vào năm 2023 nếu tác phẩm đó được tạo ra trước 1928 tác giả đã chết trước 1948
    • Không biết năm chết của tác giả: Tác phẩm được tạo ra từ cách đây hơn 120 năm. Ví dụ: tác phẩm được giả định thuộc phạm vi công cộng vào năm 2023 nếu tác phẩm đó được tạo ra từ trước năm 1903
  • Không biết tác giả (khuyết danh): Tác phẩm được tạo ra cách đây hơn 75 năm. Ví dụ: tác phẩm khuyết danh thuộc phạm vi công cộng vào năm 2023 nếu tác phẩm đó được tạo ra từ trước năm 1948

Dự định Sửa đổi

Các văn kiện đã tham gia đóng góp Sửa đổi

  1. http://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/mnh-mng-chat-choi-18/