Mục lục:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf

Tựa đềSử ký Tư Mã Thiên
Tác giảTư Mã Thiên
Dịch giảNhượng Tống
Nhà xuất bảnTân Việt
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản1944
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

bìa - - - bìa quảng cáo bìa bìa VII VIII IX X XI - 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 quảng cáo quảng cáo bìa - bìa

MỤC LỤC

Cùng bạn đọc VII
Lược truyện Tư mã Thiên 13
I Tự-Tự 17
Lời bình của Lâm tây Trọng 24
II Tán về bản-kỷ năm đời Đế 27
Lời bình của Lâm Tây Trọng 28
III Hạng Võ, trong trận Cự-Lộc 33
Lời bình của Lâm Tây Trọng 38
IV Biểu sáu Nước 41
Lời bình của Lâm Tây Trọng 44
V Phạm Lãi ba lần dời đổi... 47
Lời bình của Lâm Tây Trọng 54
VI Nguyệt Biểu vào khoảng Tần, Sở 57
Lời bản của kẻ dịch 60
VII Bữa tiệc Hồng Môn 63
VIII Niên biểu Chư-Hầu từ khi Hán lên đến giờ 71
Lời bình của Lâm Tây Trọng 74
IX Trận Cát-Hạ 77
X Lời tán về Bản-kỷ Hạng-Võ 81
Lời bình của Lâm Tây Trọng 82
XI Niên biểu các Vương, Hầu, Công-Thần của Cao-Tổ 85
XII Phép Bình-Chuẩn 89
Lời bình của Lâm Tây Trọng 91
Lời bàn phụ của người dịch 92
XIII Thế-Gia Thầy Khổng 93
XIV Tán Tiêu Tướng-Quốc 99
Lời bình của Lâm Tây Trọng 99
XV Tán Tào Tướng-Quốc 101
Lời bình của Lâm Tây Trọng 101
XVI Chu-A-Phu đóng quân ở Tế-Liễu 105
Lời bình của Lâm Tây Trọng 107
XVII Truyện Bá-Di 109
Lời bình của Lâm Tây Trọng 114
XVIII Tán Lưu-Hầu 117
Lời bình của Lâm Tây Trọng 118
XIX Truyện Quản, Án 121
Lời bình của Lâm Tây Trọng 127
XX Tán Trần Thừa-Tướng 129
Lời bình của Lâm Tây Trọng 130
XXI Lời-Tán về Truyện Ngũ-Tử-Tư 133
Lời bình của Lâm Tây Trọng 134
XXII Lời Tán về Truyện Thượng Ưởng 137
Lời bình của Lâm Tây Trọng 138
XXIII Tương-Nghi vào làm khách khanh nước Tần 141
Lời bình của Lâm Tây Trọng 145
XXIV Mao Toại sang Sở 149
Lời bình của Lâm Tây Trọng 154
XXV Lời Tán về Truyện Bình-Nguyên-Quân 157
Lời bình của Lâm Tây Trọng 158
XXVI Lời Tán về Truyện Phạm-Thư, Sai Trạch 161
Lời bình của Lâm Tây Trọng 162
XXVII Lời tán về truyện Liêm-Pha cùng Lạn-Tương-Như 165
Lời bình của Lâm Tây Trọng 166
XXVIII Truyện Khuất Nguyên 169
Lời bình của Lâm Tây Trọng 176
XXIX Khoái-Thông thuyết viên lệnh Phạm-Dương cùng Vũ-Tín-Quân 179
Lời bình của Lâm Tây Trọng 181
XXX Tên lính chăn ngựa thuyết Tướng Yên 183
Lời bình của Lâm Tây Trọng 185
XXXI Lời tán về truyện Trần-Dư Trương-Nhĩ 187
Lời bình của Lâm Tây Trọng 188
XXXII Lời tán về truyện Ngụy-Báo, Bành Việt 189
Lời bình của Lâm Tây Trọng 190
XXXIII Tuỳ-Hà thuyết Cữu-Giang Vương 191
Lời bình của Lâm Tây Trọng 194
XXXIV Khoái-thông thuyết Hàn-tín 197
Lời bình của Lâm Tây Trọng 204
XXXV Hàn-Tín khi về Hán 207
XXXVI Lời tán về truyện Hoài-âm Hầu 213
Lời bình của Lâm Tây Trọng 214
XXXVII Lời tán về truyện Loan-Bá, Quý Bá 219
Lời bình của Lâm Tây-Trọng 220
XXXVIII Tựa truyện Các-Khốc-Lại 223
Lời bình của Lâm Tây Trọng 224
XXXIX Tựa Truyện Du-Hiệp 227
Lời bình của Lâm Tây Trọng 231
XL Truyện Thuần-Vu-Khôn 235
XLI Bài tựa truyện Hóa-thực 241
XLII Truyện Kinh-Kha 245
XLIII Thế gia Ngô-Thái-Bá 265
XLIV Thế gia Lưu-Hầu 289
XLV Truyện Liêm Kha và Lạn-Tương-Như 315
XLVI Truyện Dự-Nhượng 327
XLVII Truyện Biểu-Tước 333
XLVIII Truyện Tướng-Quân Lý-Quảng 345
XLIX Truyện Lã Bất Vi 365
Phụ Lục 375
Bức thư trả lời Nhâm Thiếu Khanh 377
Lời Tán về truyện Tư Mã Thiên 392