53. — ĐĨ ĐI TU

Hoàng-mẫn-Đạt

Ông người Nam-kỳ, đồng thời với ông Tôn-thọ-Tường làm quan tới Tuần-phủ Hà-tiên. Nên so sánh bài này với bài Đĩ già đi tu của ông Tôn.

Lầu xanh thảnh-thót tiếng chuông truyền,
Tỉnh giấc cao-đường 1 lúc ngửa nghiêng.
Mượn chiếc thoàn 2 tình qua biển ái,
Đưa con sóng sắc đến rừng thiền 3.

Trông gương trí-tuệ lau lòng tục,
Lần chuỗi bồ-đề kết trái duyên.
Mát mẻ cửa không trăng gió sẵn.
Dầu chưa nên phật, cũng nên tiên.

CHÚ THÍCH. — 1. Điển cũ: Vua Tống chơi ở dưới núi Cao-đường, chiêm bao gặp người con gái thần cùng vua hợp hoan. — 2. Tiếng Nam-kỳ: tức là thuyền. — 3. Tức là cảnh phật.