52. — NÚI NGŨ-HÀNH

Bà Bang-Nhãn

TIỂU DẪN. — Bà là vợ ông Phan-Quì tục thường gọi là ông Bang-Nhãn, người ở Quảng-nam. Bà có tài nôm ngâm vịnh cũng nhiều. — Núi Ngũ-Hành tục gọi là Hòn-non-nước (Montagnes de Marbre) ở Quảng-nam, cảnh-trí kỳ đẹp, xưa nay các nhà thi-sĩ đề vịnh rất nhiều.

Cảnh-trí nào hơn cảnh-trí này!
Bồng-lai thôi cũng hẳn là đây!
Núi chen sắc đá mầu phơi gấm,
Chùa nức hơi hương khói lộn mây,
Ngư-phủ gác cần ngơ mặt nước,
Tiều-phu chống búa dựa lưng cây.
Nhìn xem phong-cảnh ưa lòng khách,
Khen bấy thợ trời khéo đắp xây!