Bà Bang Nhãn
(1853–1927)
Bà Bang Nhãn tên thật là Lê Thị Liễu, người Quảng Nam. Chồng bà là ông Phan Quỳ làm chức Bang tá, con đầu đặt tên là Nhãn nên thường gọi là Bang Nhãn.

Tác phẩm Sửa đổi

 

Các tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


 
Chúng không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1928 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.