54. — NGŨ THẬP NGŨ TỰ THỌ

Dương-Khuê

Thường gọi là cụ Vân-Đình, vì cụ người làng Vân đình, phủ Ứng-hòa, tỉnh Hà-đông, đậu tiến-sĩ đời Tự-Đức, làm quan đến thượng-thư, cùng với em là Dương-Lâm, đậu giải-nguyên, đều là tay hay nôm có tiếng gần đây, còn nhiều thơ ca truyền lại.

Năm mươi lăm tuổi hãy mừng ta,
Còn bốn mươi lăm nữa đó mà.
Đội đức hải sơn ngày tháng rộng,
Gẫm mình râu tóc tuyết sương pha.
Cung đàn ả nguyệt dầu yêu trẻ,
Chén rượu làng quê vẫn kính già.
Xiêm áo cũng chung nhờ lộc nước,
Được riêng khỏe mạnh phúc nhà ta.