Hương cố nhân  (1941) 
của Nguyễn Bính

Tập thơ này được ấn hành lần đầu tiên bởi nhà xuất bản Á Châu, Hà Nội. Có thông tin cho rằng chữ "Hương" trong tên tập thơ (cũng là tên một bài thơ nằm trong tập thơ) là bí danh của một nữ sĩ từng trao đổi thư từ với Nguyễn Bính.[a] Phần đề từ của tập thơ đăng bên dưới.

^a  Trần Văn Lợi (8 tháng 11 năm 2010). "Sông Thương nước chảy đôi dòng...". Báo Đắk Lắk.

Xây bao nhiêu mộng, thế mà,
Đến nay phải gọi người là cố nhân…

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)