Chư tướng kỳ 5 của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
5
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

諸將其五
錦江春色逐人來,
巫峽清秋萬壑哀。
正憶往時嚴僕射,
共迎中使望鄉臺。
主恩前後三持節,
軍令分明數舉杯。
西蜀地形天下險,
安危須仗出群材!

Chư tướng kỳ 5
Cẩm giang xuân sắc trục nhân lai,
Vu Giáp thanh thu vạn hác ai.
Chính ức vãng thì Nghiêm bộc xạ,
Cộng nghinh trung sứ Vọng Hương đài.
Chủ ân tiền hậu tam trì tiết,
Quân lệnh phân minh sổ cử bôi.
Tây Thục địa hình thiên hạ hiểm,
An nguy tu trượng xuất quần tài!

Các tướng kỳ 5
Sông Gấm xuân về khách nở nang!
Kẽm Vu thu đến suối buồn thương...
Hồi nào còn nhớ ông Nghiêm Vũ
Đón sứ cùng ra gác Vọng Hương
Ơn chúa, trước sau sắc ban mãi!
Lòng quân hớn hở tiệc ăn thường...
Trong đời hiểm nhất miền Tây Thục
Bình trị cần nhờ bậc giỏi giang...

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)