Chư tướng kỳ 4 của Đỗ Phủ
4
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt

諸將其四
迴首扶桑銅柱標,
冥冥氛祲未全銷。
越裳翡翠無消息,
南海明珠久寂寥。
殊錫曾爲大司馬,
總戎皆插侍中貂。
炎風朔雪天王地,
只在忠臣翊聖朝。

Chư tướng kỳ 4
Hồi thủ Phù Tang đồng trụ tiêu,
Minh minh phân tẩm vị toàn tiêu.
Việt Thường phí thuý vô tiêu tức,
Nam Hải minh châu cửu tịch liêu.
Thù tích tằng vi đại Tư mã,
Tổng nhung giai sáp thị trung diêu.
Viêm phong sóc tuyết thiên vương địa,
Chỉ tại trung thần dực thánh triều.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)