Chư tướng kỳ 2 của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
2
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

諸將其二
韓公本意築三城,
擬絕天驕拔漢旌。
豈謂盡煩回紇馬,
翻然遠救朔方兵?
胡來不覺潼關隘,
龍起猶聞晉水清。
獨使至尊憂社稷,
諸君何以答昇平?

Chư tướng kỳ 2
Hàn công bản ý trúc tam thành,
Nghĩ tuyệt thiên kiêu bạt Hán tinh.
Khởi vị tận phiền hồi hột mã,
Phiên nhiên viễn cứu sóc phương binh?
Hồ lai bất giác Đồng quan ải,
Long khởi do văn Tấn thuỷ thanh.
Độc sứ chí tôn ưu xã tắc,
Chư quân hà dĩ đáp thăng bình?

Các tướng kỳ 2
Ba thành xây đắp ý ông Hàn,
Muốn chắn quân Hồ trước ải quan.
Nào biết lại nhờ bình giống mọi,
Đem vào đánh hộ giặc thằng An.
Cửa Đồng ngựa kéo đường chen chật!
Sông Tấn rồng bay vận chửa tàn,
Các tướng lấy gì đền nợ nước?
Để mình vua phải mệt lo toan!

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)